Herb Miasta Przemyśl

Herb Przemyśla przedstawia na ciemnoniebieskiej tarczy herbowej kroczącego niedźwiedzia brunatnego ze znajdującym się nad nim złotym równoramiennym krzyżem kawalerskim. Nad tarczą znajduje się złota królewska korona, pod tarczą umieszczony jest napis Libera Regia Civitas, co oznacza Wolne Królewskie Miasto.

Posiadający prawie siedemsetletnią historię herb Przemyśla jest jednym z najstarszych polskich herbów miejskich. Jego początki związane są z uzyskaniem przez miasto przywileju lokacyjnego na prawie magdeburskim i powstaniem w 2. poł. XIV w. kancelarii miejskiej. Wystawiane przez nią dokumenty wymagały bowiem uwierzytelnienia pieczęcią z elementem identyfikującym właściciela (herbem).
Herb Przemyśla zachowuje podstawowe reguły heraldyki: na tarczy, posiadającej -jak zwykle bywało w herbach miast królewskich -błękitne tło znajduje się czarny niedźwiedź, nad jego grzbietem- złoty krzyż kawalerski. 

Sylwetkę niedźwiedzia można spotkać w herbach wielu miast, m.in. Berna i St. Gallen (Szwajcaria), Berlina, Bernau, Sandersieben (Niemcy), Jarosławia nad Wołgą, Nowogrodu Wielkiego (Rosja). Niedźwiedź w herbie Przemyśla prawdopodobnie pochodzi ze średniowiecznych bestiariuszy (ksiąg zwierząt), w których symbolizował moc i waleczność. Podobne pochodzenie (bestiariusze) mają również herby innych miast polskich (np. Warszawy czy Lublina).

Według innej tradycji obecność niedźwiedzia w herbie Przemyśla związana jest z napływem do grodu osadników z hanzeatyckich miast - Kolonii i Liineburga, ośrodków kultu św. Urszuli (łac. Ursula – zdrobnienie od wyrazu niedźwiedzica) - w średniowieczu uznawanej za patronkę Przemyśla.

Najbardziej prozaiczny pogląd tłumaczył wybór niedźwiedzia faktem, iż w okolicznych lasach zwierzę to występowało powszechnie. Opinia ta znalazła odbicie w opowieści o powstaniu herbu i miasta. Głosi ona, że legendarny założyciel Przemyśla, książę Przemysław w czasie łowów ujrzał niedźwiedzia na szczycie jednego ze wzgórz - co uznał za wskazanie, gdzie założyć gród. 

Z kolei obecny w herbie krzyż kawalerski wprowadzał symbolikę chrześcijańską a jego złoty kolor był w zgodzie z heraldyczną zasadą kładzenia metalu (złoty kolor był uznawany za graficzne przedstawienie złota) na kolor tła (błękit). 

Kształt obecnego wizerunku herbu Przemyśla powstał po transformacji ustrojowej, na mocy uchwały Rady Miejskiej Miasta Przemyśla z 7 VI 1991 r.
 
30 czerwca 2005 r. dla wyrażenia wspólnoty lokalnej mieszkańców miasta i jego tożsamości, ustanawiono znak miasta Przemyśla w postaci flagi.

Czytaj również